Share Cuisines of Your Region: Ek Bharat Shreshtha Bharat

1433Total Dishes
562Approved Dishes

Ek Bharat Shreshtha Bharat Pinboard

Poda pitha

Odisha

Chagempomba

Punjab

Sweet buttermilk

Uttarakhand

Biryani

Uttar Pradesh

Idli and sambar

Tamil Nadu

Ambal

Jammu and Kashmir

Magaja ladoo

Maharashtra

Vada Pav

Maharashtra

Daal - Bati

Uttar Pradesh